DIAGNÒSTIC DELS EDIFICIS

aprenentatgeserveibombeta

A partir d’aquesta primera sessió s’ha realitzat un diagnòstic tècnic de l’edifici per tal de determinar els usos energètics i els contractes de subministrament de la comunitat. La finalitat ha estat detectar les deficiències existents i proposar les accions concretes de reforma i de millora a realitzar (per l’Ajuntament i/o la pròpia comunitat) amb el propòsit de reduir els consums de subministraments i garantir el confort dels inquilins.

És important que aquestes visites es diguin a terme tant amb els responsables municipals com els mateixos veïns i veïnes que poden proporcionar de primera mà informació sobre els usos tant dels espais comuns com de les llars. Cal per tant tenir en compte tant aspectes estructurals com aspectes d’hàbits per tal de poder intervenir de manera adecuada suggerint les millores escaients.

En la diagnosi s’han visitat les zones comuns de l’edifici i s’ha recollit informació sobre els consums comunitaris, i també s’han visitat alguns habitatges. En el cas dels habitatges, s’han determinat les necessitats de cadascú en base a la informació preliminar (factures, composició de la família, ingressos, etc.) que els propis veïns faciliten a l’hora de l’assessorament personalitzat per acabar de perfilar la vivenda tipus que es troba a cada comunitat.

Per tal d’assolir un diagnòstic complet també s’ha accedit a informació administrativa relativa a les condicions de propietat, lloguer, subministraments així com altres aspectes tècnics de les instal·lacions necessaris per poder completar el diagnòstic, tant a nivell de comunitat com d’habitatge.