Comunitats veïnals contra la pobresa energètica

A Catalunya, un sector important de la població es troba en situació de vulnerabilitat energètica. Aquesta situació és deguda tant a una realitat estructural com és la vigència de una política energètica i d’habitatge que afecta negativament bona part dels ciutadans com al creixent empobriment de les classes mitjanes que veuen com, tot i que ser laboralment actius, no aconsegueixen cobrir les seves necessitats bàsiques. En el cas de les persones migrades, s’hi afegeix la manca d’una xarxa de relacions en el territori i la situació de precarietat econòmica amb la que arriben. Aquests factors multipliquen les possibilitats d’acabar patint situacions de pobresa energètica.

El projecte que presentem en aquesta guia relata l’experiència i el protocol d’actuació per a combatre la pobresa energètica de manera mutualista tot implicant-hi els beneficiaris amb el suport dels consorcis municipals. A més, pretenem aprofitar les xarxes d’ajuda i de solidaritat que generen les agrupacions de ciutadans que fan estalvi popular que, a Catalunya, s’han estès majoritàriament a través de les denominades Comunitats Autofinançades (CAF) per tal de disposar d’un mecanisme permanent de cobertura de les factures de subministrament i altres reformes als habitatges i als espais comuns. Tot i que hi ha CAF integrades únicament per persones autòctones, moltes d’altres estan integrades en part o en la seva totalitat per grups de persones nouvingudes. Aquest fet radica en què els grups d’estalvi popular estan arrelats des de fa dècades en països africans, llatinoamèricans i asiàtics, en que moltes persones no disposen d’una xarxa de relacions quan arriben a Catalunya i busquen espais comunitaris coneguts i integrats per persones de similar origen i en que, per les situacions d’arribada, no tenen accés a crèdit bancari.

guia_cafaccioSent aquestes les circumstàncies, quan ACAF i Ecoserveis van començar a plantejar el projecte, no semblava desencertat pensar que molts dels membres de les CAF patissin situacions d’exclusió residencial i/o de precarietat energètica. Una anàlisi dels paràmetres de gestió dels edificis públics d’habitatge ha fet palès que el suport econòmic sostingut dels consorcis municipals s’ha erigit com a mecanisme permanent de pagament de les factures i d’execució de les reformes que escauen. A nivell dels habitatges, els Serveis Socials dels Ajuntaments representen, molt sovint, els únics recursos de prevenció de talls de llum. En el cas de les CAF, després de fer un seguiment dels grups i dels motius pels quals els membres demanen crèdits, ACAF va detectar que un gran nombre de prèstecs se sol·licitaven per a pagar factures de subministraments bàsics si no és que l’inevitable pagament de factures deixava altres necessitats bàsiques desateses.

En aquell moment va néixer CAF-ACCIÓ, un projecte desenvolupat entre el 5 d’octubre de 2015 i el 31 d’octubre de 2016 amb 7 Comunitats Autofinançades existents a Catalunya. L’objectiu era que les persones integrants d’aquestes CAF poguessin invertir en la millora de l’eficiència energètica de la llar per poder reduir el cost de les seves factures i, per tant, la dependència econòmica amb tercers.

Posteriorment durant el 2016-2017, ACAF i Ecoserveis es proposen fer un pas més i apropar aquesta metodologia a col·lectius de persones nouvingudes no organitzades a través de CAF, perquè d’aquesta forma es poguessin organitzar en grups d’estalvi popular, i esdevinguessin altaveus i agents que fessin front a la pobresa energètica.

Finalment al 2017 es planteja un nou projecte que pugui replicar aquesta metodologia però aquesta vegada en comunitats de veïnatge. Així neix el projecte “Comunitats de veïns contra la pobresa energètica” , que busca posar en pràctica i consolidar un model sostenible, innovador i no assistencialista davant l’ingent repte de la gestió comunitària i municipal dels habitatges públics i especialment aquells ocupats per col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social. Per assolir aquest objectiu, centrem la intervenció en el convenciment que les persones beneficiàries s’han de conscienciar i, conseqüentment, involucrar-se en la millora de l’eficiència energètica de les seves llars, d’una banda, i realitzar un consum responsable dels subministraments per tal de reduir el cost de les seves factures, de l’altra. El projecte s’ha desenvolupat entre gener i desembre 2018, a 11 municipis i 18 comunitats de veïns. El pressupost definitiu aprovat per al desenvolupament del projecte “Comunitats de veïns contra la pobresa energètica” ha estat de 59.080,00 €, finançat en gran part (50.000,00 €) pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017-2018 en el marc del Programa “Accions Innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’apoderament de persones que es troben en situació de pobresa”.

Les actuacions previstes consten de trobades, tallers informatius, diagnòstics dels habitatges i edificis. Elaboració i implementació d’un taller sobre usos energètics a la llar i prevenció de la pobresa energètica als membres de les comunitats de veïns, elaboració d’un taller d’interpretació de factures d’aigua, gas i electricitat. Dues intervencions d’aprenentatge-servei en cada una de les 18 comunitats de veïns per tal que els beneficiaris aprenguin a instal·lar material d’eficiència energètica low cost. Un diagnòstic de cada edifici amb un quadre complet de les intervencions a realitzar per assegurar-ne l’optimització. Punts informatius per l’atenció personalitzada de veïns i veïnes per reduir la despesa de les factures de serveis bàsics (aigua, llum i gas). Per últim, el desenvolupament de la present guia d’intervenció basada en l’experiència del projecte per tal de fer-ne difusió a entitats i tècnics socials. En paral·lel durant tot el projecte es faran sessions de treball i acompanyament amb cada comunitat per intentar constituir una CAF amb els veïns que estiguin interessats en conèixer el seu funcionament.

Tot aquest projecte s’inspira en el projecte CAF-ACCIÓ promogut i implementat per ACAF i Ecoserveis durant el 2016-2017, i representa la consolidació d’una metodologia per reduir la pobresa i empoderar la ciutadanía més vulnerable, implicant en aquesta ocasió també les administracions municipals de manera directa. Per tot això la guia metodològica i d’intervenció social desenvolupada pel projecte representa un punt de partida i no de final. El pla de difusió dels resultats del projecte preveu apropar la metodologia a altres municipis, comunitats de veïns i Ajuntaments perquè puguin considerar la idoneïtat de promoure la creació de grups d’estalvi popular per tal de fomentar la seva resiliència per fer front a la pobresa energètica.