Aprenentatge-servei

Durant les sessions d’aprenentatge-servei s’ensenya als membres de la CAF a instal·lar material d’eficiència energètica low cost en un habitatge. És molt important que les persones que són beneficiàries de la intervenció hi participin activament, implicant-se en l’elaboració del qüestionari previ i col·laborant durant la intervenció. També és important que les persones siguin conscients que vindrà gent a casa, tant persones de la mateixa CAF, voluntaris o tècnics d’ACAF i Ecoserveis. Tot i que les sessions estan dirigides a tots els membres de les CAF, no sempre tots tenen disponibilitat o hi participen. Les dimensions de l’habitatge també poden ser una limitació a l’hora de fer-la, de manera que es recomana la participació de quatre persones per persona experta que explica la tipologia d’intervenció.

És important que la major part de membres de la CAF se sentin partícips i que la intervenció es dugui a terme en mig d’un ambient lúdic. Així, altres membres de la CAF poden encarregar-se de preparar menjar, estar amb la mainada o relaxar-se mentre els companys reben les explicacions dels tècnics.

aprenentatgeserveibombeta

Tot i ser una jornada de treball, és una sessió d’aprenentage i, per tant, les persones que reben la formació, al finalitzar-la, han de conèixer el material que s’utilitza, saber on trobar-lo, quin preu aproximat té i com instal·lar-lo. Si bé és important que el tècnic l’instal·li, especialment en els punts on pugui tenir una incidència major durant l’hivern, no cal instal·lar tot el material disponible si es preveu que el temps d’intervenció s’allargarà més de 3h, cal destinar una part important de temps a mostrar detalladament com s’instal·la i quin ús té.

Durant la segona sessió, el procediment és el mateix amb l’única diferència que el tècnic supervisa l’actuació. En aquest sentit, el primer que cal fer és que el tècnic exposi els resultats del qüestionari previ al grup i que aquest prengui decisions sobre les actuacions. El tècnic es limitarà a moderar i a preguntar què es vol fer, per què o a quins punts tindrà major impacte.

Identificació i seguiment dels beneficiaris

En consonància amb el caràcter democràtic i autosuficient de les CAF, la identificació dels beneficiaris de les intervencions dins dels grups és consensuada per cadascuna de les CAF. Per tal d’identificar prèviament les millores a fer a l’habitatge, s’ha fet arribar un qüestionari previ als possibles beneficiaris on s’ha demanat informació sobre les persones i la seva situació, dades sobre els contractes de subministraments bàsics i sobre l’estat de l’immoble. Els usuaris escollits han d’assegurar un mínim de 2 anys d’estabilitat en l’habitatge, ja que CAF-ACCIÓ és un projecte destinat a resoldre situacions de pobresa energètica de persones, no per millorar les condicions d’habitabilitat dels immobles en si. Per altra banda, els beneficiaris han de tenir una corresponsabilització dels subministraments bàsics. D’aquesta manera, s’han descartat grups de persones que disposen d’habitatges cedits per entitats socials o habitatges on dins del preu del lloguer s’inclou el pagament dels rebuts de gas, electricitat o aigua.

 

_mg_1644
_mg_1717
_mg_4193
_mg_4219
_mg_4232
_mg_5389
_mg_9091
_mg_9095
_mg_9240
_mg_9308
_mg_9529
_mg_9550
_mg_9607
_mg_9619
_mg_9661